Med jämställdhet menar vi på Svenska Spel att alla ska ha lika möjligheter!

Jämställdhet är ett mål i sig och en förutsättning för hållbar och fredlig utveckling. Jämställdhet uppnås när kvinnor och män, flickor och pojkar har lika rättigheter, villkor, möjligheter samt makt att själva forma sina liv och bidra till samhällets utveckling. Inom Svenska Spel är bolagets sponsringsverksamhet för kvinnlig fotboll ett exempel på arbete mot detta mål liksom det interna arbete som görs för jämställdhet.

Så här en dag efter Internationella kvinnodagen vill vi tala om vad vi på Svcnska Spel gör inom Globala målet jämställdhet.

Det handlar om en rättvis fördelning av makt, inflytande och resurser i samhället. Att jämställdhet behöver uppnås inom exempelvis ekonomi, hälsa och utbildning (som alla har egna globala mål: 1, 3 och 4). Det handlar också om att uppnå ett mera jämställt arbetsliv där både kvinnor och mäns förmågor och kompetens tas tillvara. Vidare säger mål 5 att, för att kunna fördela makt och inflytande mer jämställt behöver kvinnors underordnade maktposition i förhållande till män idag upphöra. På Svenska Spel strävar vi efter att könsfördelningen bland chefer ska ligga i mellan 45 – 55 %. Där finns ännu en hel del kvar att göra…

Mål 5 handlar även om en jämställd fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet, att kvinnor kan få utbilda sig och delta på arbetsmarknaden och i samhället på samma villkor som män. På Svenska Spel arbetar vi med att jämna ut föräldraledigheten mellan kvinnor och män genom att fylla ut föräldrapenningen baserat på antal anställningsår och att alla föräldralediga följer löneutvecklingen i de årliga lönerevisionerna.

Med jämställdhet menar vi på Svenska Spel att alla ska ha lika möjligheter, lika förpliktelser och lika ansvar, liksom lika lön (för likvärdigt arbete). I lönefrågan har HR de senaste åren genomfört en lönekartläggning för att upptäcka eventuella oskäliga löneskillnader.

Mål 5 tar också upp att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Regeringen ser att avskaffandet av alla former av våld mot kvinnor i det offentliga och privata rummet, inklusive människohandel och sexuellt utnyttjande är en utmaning. Höstens ”me too”-kampanj har ytterligare visat att detta är en utmaning framåt i Sverige och världen. På Svenska Spel strävar vi efter att ha en jämställd arbetsmiljö fri från diskriminering, hot och våld.

Om du vill veta mer om de globala målen, läs mer på: http://www.globalamalen.se/ eller kontakta oss på Spelansvar- och hållbarhetsavdelningen.

Om du hellre lyssnar på poddar så finns podden ”Vems agenda?” att lyssna på. Där Parul Sharma (som föreläste på våra hållbara frukostmöten) pratar om varje globalt mål med gäster. Ett avsnitt för varje globalt mål. http://www.csrsweden.se/agendapodden/

Hälsningar från Visby som idag har lite sol och plusgrader!

Trevlig helg önskar

Spelansvar- och hållbarhetsavdelningen