4,1 miljoner till fem spännande forskningsprojekt

Svenska Spels oberoende forskningsråd har i år beviljat anslag till fem spännande forskningsprojekt.

För 13 år sedan var osunt spelande relativt outforskad mark i forskningsvärlden. 2010 bildades Svenska Spels oberoende forskningsråd och sedan dess har rådet delat ut 51 miljoner kronor till 35 olika forskningsprojekt och totalt har Svenska Spel finansierat forskningen med cirka 70 miljoner kronor under samma period.

4,1 miljoner kronor fördelas i år för att utforska viktiga frågor som riskspelande i universitetsmiljön, effekten av snabba betalningslösningars koppling till destruktivt spelande och utveckling av familjebehandlingsprogram riktat till familjer där barn och ungdomar har ett problematiskt dataspelande.

För Svenska Spel är hållbart spelande centralt och då är det en självklarhet att bidra till forskningen. Forskning tar tid och kräver uthållighet. Därför är just långsiktigheten med det oberoende forskningsrådet en nyckel till att öka kunskapen, både vår egen och omvärldens, för att bättre kunna möta de problem som finns kopplat till spelande.

Svenska Spels forskningsråd är en oberoende referensgrupp som bereder och beslutar om Svenska Spels bidrag till forskning om spelberoende och förebyggande arbete mot spelproblem.

I år har forskningsrådet valt ut fem projekt som får stöd.

Fem vitt skilda inriktningar, något som i sig visar hur mycket otrampad mark det fortfarande finns. Därför är det viktigt att vi inte stanna upp och nöjer oss utan fortsätter att vara nyfikna och ödmjuka inför ny kunskap.

Anders Håkansson, Institutionen för kliniska vetenskaper, Lunds universitet, beviljas 800 000 kronor för studien How are gamblers and concerned significant others affected by spelpaus.se?

Det nationella svenska självavstängningsverktyget spelpaus.se är på flera sätt internationellt unikt. Det är därför viktigt att undersöka ur flera olika aspekter, inte minst de rent subjektiva upplevelserna. Håkansson kommer genom djupintervjuer och enkäter att ta reda på vilka effekter och utmaningar användarna upplever efter en självavstängning. I projektet intervjuas även närstående om hur de upplever sina anhöriga efter att de stängt av sig från spelande.

Claes Andersson, Institutionen för kriminologi, Malmö universitet, beviljas 700 000 kronor för studien Gambling in university students: Pathways to care and mental health outcomes.

Anderssons studie är en del av ett större internationellt projekt inom WHO, kallat World mental health international college student initiative. Den svenska studien kommer bland annat att undersöka förekomst, hantering och konsekvenser av spel om pengar hos svenska universitetsstudenter, men även addera kunskap om samband mellan spel och psykisk hälsa.

Nathan Lakew, Avdelningen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet, beviljas 1 000 000 kronor för studien Payment gateways in responsible gambling: A predictive design perspektive.

Lakews studie undersöker vilken potentiell effekt snabba betalningslösningar genom fintech (finansiell teknologi) har i utvecklandet av ett destruktivt online-spelande. Kan enkelhet och snabba insättningar leda till överkonsumtion av spel? Ambitionen med studien är även att utveckla ett screeningverktyg på betalningsnivå för att spåra förekomsten av skadligt spelande.

Kristina Berglund, Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet, beviljas 800 000 kronor för studien Exploring craving in different samples of problem gamblers.

Berglunds studie tittar närmare på förekomsten eller frånvaron av så kallat ”craving” (spelsug) hos olika grupperingar och utforskar eventuell koppling till personlighetsegenskaper, affektivitet och psykiska symptom. Syftet är att få fram mer kunskap om de psykologiska mekanismerna för tvångsmässigt spelande för att kunna förbättra både stöd och behandling.

Emma Claesson-Knutsdotter, Institutionen för kliniska vetenskaper, Lunds universitet, beviljas 800 000 kronor för studien Family centered treatment for problematic gaming.

Claesson-Knutsdotters projekt syftar till att utveckla och utvärdera ett lättillgängligt familjebehandlingsprogram riktat till familjer där barn och ungdomar har ett problematiskt dataspelande.

Mellan 2022 och 2027 kommer forskningsstödet från Svenska Spel att vara 42,5 miljoner kronor. Ju mer vi lär oss, desto mer övertygade blir vi på Svenska Spel om att forskning och ny kunskap är den enda vägen till hållbart spelande. En fråga som inte bara berör oss och eventuella riskspelare utan hela samhället.

KARIN GRANATH
Hållbarhetsspecialist