• Mångfald och jämställdhet

Olika är bra

Mångfald berikar och skapar dynamik och kreativitet. Därför strävar vi efter en jämn fördelning mellan män och kvinnor, mellan olika åldrar, etnisk tillhörighet, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck, funktionshinder, religion eller annan trosuppfattning.

Målet för vårt mångfaldsarbete är att skapa och behålla ett positivt mångfaldsperspektiv hos individen, arbetsgruppen och i företaget som helhet. Vid rekrytering ska mångfaldsaspekten vara meriterande om övrig kompetens bedöms likvärdig.

Inom vårt dotterbolag Casino Cosmopol är mångfalden relativt bred: 35 procent av Casino Cosmopols cirka 1 400 medarbetare har utländsk bakgrund.  Det är en internationell miljö som redan från start blev en attraktiv arbetsplats för många med utländsk bakgrund. Inom moderbolaget är siffran lägre; mångfalden inom moderbolaget är endast 5 procent. Här ser vi att det finns mycket kvar att göra.

Med kunskaper och erfarenheter från kasinoverksamheten har vi nu en mångfaldsplan för moderbolaget som innebär att vi medvetet ska arbeta för att öka mångfalden bland de anställda. Målet är att öka dagens fem procenten till sju procent under en treårsperiod.

Samarbetar med Mitt Liv

Ett konkret initiativ utifrån mångfaldsplanen är ett samarbete med företaget Mitt Liv som arbetar för ett inkluderande samhälle och en arbetsmarknad som värdesätter mångfald. Genom mentorskap, utbildning och vidgade kontaktnät vill Mitt Liv öppna dörrar till den svenska arbetsmarknaden för personer med utländsk bakgrund. Alla medarbetare har fått anmäla sitt intresse för att bli mentor för en person med utländsk bakgrund och akademisk utbildning och intresset var stort. Samarbetet syftar till att öka mångfalden och den egna konkurrenskraften och även den innovativa förmågan. En viktig och avgörande del är rekryteringsarbetet.

Fördelningen inom Svenska Spel

Vi arbetar aktivt med jämställdhetsfrågan som mäts årligen.

Lönesättningen är en viktig aspekt. Den årliga lönekartläggningen visar inga oskäliga skillnader mellan könen.

Målet är att fördelningen av kvinnliga och manliga chefer ska ligga i intervallet 45-55 procent. Idag är andelen kvinnliga chefer 38 procent.