Arbetsvillkor och Mänskliga rättigheter

Vi efterlever internationella riktlinjer för mänskliga rättigheter och accepterar inte brott mot mänskliga rättigheter i någon del av vår verksamhet.

I juni 2015 anslöt vi oss till FN:s Global Compact som består av tio internationella principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga frågor, miljö och korruption. Det är ett internationellt initiativ baserat på tio principer för hur ett aktivt arbete mot en hållbar och inkluderande världsekonomi måste se ut. Det handlar om att låta ansvarstagande företag bli en del av lösningen på globaliseringens utmaningar. Principerna baseras på FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, ILO:s grundläggande konventioner om mänskliga rättigheter i arbetslivet samt Rio-deklarationen.

Vi ställer krav på mänskliga rättigheter i upphandlingar och arbetar med våra sponsringsmottagare för att driva arbetet kring arbetsvillkor och mänskliga rättigheter. Samtliga förbund utbildas i mänskliga rättigheter – en utbildning som vi tagit fram tillsammans med CSR Sweden. I de avtal som tecknats under 2015 – och kommande avtal – bifogas en leverantörskod och en riktlinje som fastställer att våra sponsringspartners ska följa internationella konventioner och riktlinjer samt aktivt arbeta mot diskriminering och för ökad jämställdhet och mångfald. Frågorna följs upp årligen i samband med den övergripande uppföljningen.

Läs mer om vårt miljöarbete och vår årliga rapport till FN:s Global Compact på sidan Miljö.