Ersättningar till ledande befattningshavare

Enligt statens ägarpolicy ska styrelsen i statliga företag, på motsvarande sätt som i noterade företag, föreslå bolagsstämman riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare för beslut.

Årsstämman i Svenska Spel har den 27 april 2016 beslutat om riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare i enlighet med statens ägarpolicy. Svenska Spel tillämpar de av årsstämman beslutade riktlinjerna.

Utvärdering av riktlinjer

Styrelsen, genom dess ersättningsutskott, ska årligen följa och utvärdera tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som årsstämman enligt lag ska fatta beslut om, samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget. En redovisning av utvärderingen ska lämnas senast två veckor före bolagets årsstämma.

Revisors yttrande

Här finner du revisors yttrande om ersättningar.

Riktlinjer

De riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som årsstämman fastställde den 27 april 2016 följer statens ägarpolicy.
Riktlinjerna återges här.

Relaterad länk

Statens ägarpolicy

Sidan ändrades senast den 3 januari 2017.