Fortsatt stark tillväxt i mobilen

Försäljningen via mobilen utvecklas starkt och ökade 2016 med 57 procent, vilket speglar att kunderna uppskattar den spelupplevelse vi levererar. Bland produkterna utmärker sig Eurojackpot med nettospelintäkter på nära 400 MSEK under 2016, en ökning på 34 procent. Helårsresultatet landar på 4 866 MSEK. Vi avslutar helåret 2016 med ett godkänt resultat i en tuff konkurrens samtidigt visar vi att det går att kombinera tillväxt med spelansvar, säger vd Lennart Käll.  

­Vi har en ledande marknadsposition med väl etablerade produkter, nöjda kunder och ett starkt digitalt erbjudande som möter kundernas efterfrågan på upplevelse. Vi står väl rustade inför framtidens möjligheter. Vårt fokus är tillväxt, men det ska ske med sunda intäkter, säger vd Lennart Käll.

Oktober – december i korthet 

 •  Nettospelintäkterna för koncernen uppgick till 2 447 MSEK (2 426), en ökning med 0,9 %.
 •  Rörelseresultatet för koncernen uppgick till 1 297 MSEK (1 245), en ökning med 4,1 %. 
 •  Resultatet för koncernen uppgick till 1 301 MSEK (1 246), en ökning med 4,4 %. 
 •  Rörelsemarginalen uppgick till 21,5 % (21,3).  
 •  Nöjd-kund-index uppgick till 68 vilket är i nivå med föregående kvartal.  
 •  Svenska Spels imagevärde uppgick till 55 % vilket är i nivå med föregående kvartal. 
 •  Spelkollsindex uppgick till 83 och är oförändrat jämfört med föregående kvartal. 

Händelser under kvartalet 

 •  Bingo har lanserats i mobil och surfplatta.
 •  En oberoende utvärdering av bolagets spelansvarsarbete. Slutsatserna är att spelansvarsverktygen fungerar och ger effekt.
 •  50 miljoner kronor har utbetalats till idrottsföreningars ungdomsverksamhet genom Gräsroten.
 •  En ny sponsringsriktlinje som värnar mänskliga rättigheter har lanserats.
 •  Bolaget är med och finansierar Sveriges första medicin-professur i spelberoende.

Januari – december 

 •  Nettospelintäkterna för koncernen uppgick till 8 993 MSEK (8 961), en ökning med 0,4 %.  
 •  Rörelseresultatet för koncernen uppgick till 4 851 MSEK (4 791), en ökning med 1,3 %.  
 •  Resultatet för koncernen uppgick till 4 866 MSEK (4 803), en ökning med 1,3 %.  
 •  Rörelsemarginalen uppgick till 22,2 % (22,6). 

Bokslutskommuniké januari-december 2016 finns att ta del av här.

Film där Lennart Käll kommenterar Svenska Spels Bokslutskommuniké 2016.

För mer information kontakta:

För kontakt med Lennart Käll, vd Svenska Spel, ring presschef Andreas Jerat på 070-087 46 94.

Photos

Documents

  Sveriges första medicinprofessor i spelberoende

  Anders Håkansson, Lunds universitet, blir den första medicinprofessorn i Sverige som fokuserar på spelberoende. Forskningen kring spelberoende och spelproblem har gjorts möjlig genom ett initiativ finansierat av Svenska Spel.

  Satsningen påbörjades 2015 då Anders Håkansson anställdes som lektor vid Lunds universitet för att bygga upp forskningsarbetet kring preventiva åtgärder för att förhindra spelberoende. Svenska Spel, med ett samhällsuppdrag att arbeta förebyggande mot spelproblem, finansierar lektoratet genom att bidra med 2,5 miljoner kronor per år under fem år.

  Anders Håkansson har utsetts till professor i beroendemedicin med särskild inriktning på spelberoende och är därmed den första medicinprofessorn i spelberoende i Sverige

  Anders Håkansson och hans forskargrupp fokuserar sin forskning på preventiva åtgärder för att förhindra spelberoende, att tidigt upptäcka spelproblem samt behandling och förebyggande arbete för att undvika återfall. Flera av de forskningsprojekt som pågår just nu, och som gjorts möjliga tack vare satsningen från Svenska Spel, är inriktade mot ungdomar och yngre vuxna.

  – Vi har inlett ett projekt där vi undersöker problemspelande hos ungdomar i socialt utsatta miljöer, där vi tror att risken för utveckling av spelproblem kan vara hög. Dessutom förbereder vi just nu en undersökning av spelattityder och tidig utveckling av spelproblem hos ungdomar och unga vuxna i Malmö. För närvarande pågår också bearbetning av ett avslutat projekt om mobiltelefonbeteende och spelande, där vi lärt oss mer om beteendemönster och tecken på spelproblem hos ungdomar och yngre vuxna, berättar Anders Håkansson.

  – Jag är glad att Sveriges första medicinprofessor i spelberoende nu har utsetts. De insatser som vi utformar för att förebygga missbruk och beroende ska alltid vila på kunskap. För att få den senaste kunskapen om spelberoende behövs det ny forskning, utnämningen idag möjliggör det, säger Folkhälsominister Gabriel Wikström.

  – För att förbättra det förebyggande arbetet mot spelproblem behövs nya vetenskapligt förankrade behandlingsstrategier och åtgärder. Med fördjupade kunskaper om spelberoende kan vi på Svenska Spel utveckla ännu bättre spelansvarsverktyg och fortsätta bidra till en sund utveckling av spelmarknaden i Sverige. Därför finansierar vi landets första professur i spelberoende, säger Lennart Käll, vd på Svenska Spel.

  Anders Håkansson och hans forskargrupp samarbetar även med kollegor i andra länder. I ett internationellt projekt studerar de hur spelbeteende och nätbeteende ser ut bland framför allt unga människor i olika länder. Förhoppningen är att de ska kunna identifiera riskfaktorer för nya typer av spelberoende.


  För mer information kontakta:

  Anders Håkansson, tel. 046-17 55 96, anders_c.hakansson@med.lu.se

  Lennart Käll, vd, Svenska Spel nås via Elisabeth Lennhede, presskontakt, tel 070-087 47 49.

  Photos

  Documents

   Fortsatt bra tillväxt i mobilen

   Svenska Spel stärker det digitala kundmötet och har en bra tillväxt i mobilen, som ökade hela 55 procent. Keno och Eurojackpot fortsätter utvecklas positivt.

   Nettospelintäkterna för tredje kvartalet uppgick till 2 153 MSEK vilket var 32 MSEK eller drygt 1,5 procent lägre än samma period föregående år. Nettospelintäkterna för de tre första kvartalen uppgick till 6 546 MSEK vilket var 11 MSEK eller 0,2 procent bättre än samma period föregående år. Resultatet uppgick till 1 200 MSEK tredje kvartalet vilket var 19 MSEK eller 1,6 procent lägre än samma period föregående år.

   Försäljningen via mobilen ökade med hela 55 procent under kvartalet jämfört med samma period föregående år. I slutet av kvartalet sattes ytterligare ett nytt rekord med 161 000 unika kunder som under en enskild vecka spelade via mobilen.

   –       Vi ökar nettospelintäkterna för de tre första kvartalen jämfört med föregående år. Fotbolls-EM och ett utökat spelutbud inom sportspel var uppskattat av kunderna och bidrog till god försäljning under det tredje kvartalet. Under kvartalet såg vi även en positiv utveckling för framförallt Keno och Eurojackpot, säger Svenska Spels VD Lennart Käll.

   –       Med drygt sex månader kvar till spelutredningen presenteras står Svenska Spel starkt rustat. För att ytterligare stärka spelupplevelsen satsar vi på innovation och har sökt tillstånd för ett antal nya spelformer såsom e-sport och fantasy sport, avslutar Lennart Käll.

   Juli – september i korthet

   • • Nettospelintäkterna för koncernen uppgick till 2 153 MSEK (2 185), en minskning med 1,5 %.
   • • Rörelseresultatet för koncernen uppgick till 1 205 MSEK (1 218), en minskning med 1,0 %.
   • • Resultatet för koncernen uppgick till 1 200 MSEK (1 219), en minskning med 1,6 %.
   • • Rörelsemarginalen uppgick till 23,4 % (24,1).
   • • Nöjd-kund-index uppgick till 69 och är en ökning med tre procentenheter jämfört med föregående kvartal.
   • • Svenska Spels imagevärde uppgick till 54 % vilket är i nivå med föregående kvartal.
   • • Spelkollsindex uppgick till 83 och är i princip oförändrat jämfört med föregående kvartal.

   Händelser under kvartalet

   • • Försäljningen via mobilen ökade med hela 55 procent under kvartalet jämfört med samma period föregående år.
   • • Bolaget har ansökt om tillstånd för ett antal nya spelformer, såsom e-sport och fantasy sport.
   • • Ett nytt samarbetsavtal har tecknats med Svenska Innebandyförbundet. Avtalet löper över tre år till ett värde av drygt 6,5 miljoner kronor.
   • • Triss firar 30 år.

   Januari – september

   • • Nettospelintäkterna för koncernen uppgick till 6 546 MSEK (6 535), en ökning med 0,2 %.
   • • Rörelseresultatet för koncernen uppgick till 3 555 MSEK (3 546), en ökning med 0,2 %.
   • • Resultatet för koncernen uppgick till 3 565 MSEK (3 557), en ökning med 0,2 %.
   • • Rörelsemarginalen uppgick till 22,5 % (23,1).
   • • En ny mobilapp med notifieringstjänst har lanserats för att stärka det digitala kundmötet.
   • • Ett nytt spelansvarsnyckeltal, Spelkollsindex har lanserats som en del av bolagets nya effektmätning.
   • • Ett nytt samarbetsavtal har tecknats med Svenska Bandyförbundet. Avtalet löper över tre år till ett värde av drygt 16 miljoner kronor.

   Delårsrapport januari – september 2016 hittar du här.

   För mer information kontakta:

   För kontakt med Lennart Käll, VD, Svenska Spel, ring Elisabeth Lennhede, presskontakt, tel 070-087 47 49.

   Photos

   Documents

    Spelansvarsverktyg effektiva för att minska risken för spelproblem

    Spelansvarsverktygen på Svenska Spel fungerar och ger effekt. Det är slutsatsen i en rapport som Ramböll Management Consulting gjort på uppdrag av Svenska Spel. De kunder som väljer att använda verktygen, exempelvis insats- och tidsbegränsningar, spelar mindre riskfyllt.

    Vilket ansvar spelbolag har för att minska risken att en kund får spelproblem är en omdebatterad fråga. En följdfråga i debatten är vilka spelansvarsverktyg som erbjuds och effekten av dessa. Vilka insatser fungerar och ger effekt ur ett kundperspektiv? Vilka legala hinder finns för ett effektivt spelansvar och hur bör branschen förhålla sig kring dessa frågor inför utformningen av det kommande licenssystemet?

    För att bringa klarhet i ämnet lät Svenska Spel Ramböll Management Consulting utvärdera bolagets spelansvarsarbete. Utvärderingen tar ett helhetsgrepp över vad Svenska Spel gör, och inte gör, i spelansvarsfrågan, och visar på några generella lärdomar att beakta vid utformning av licenssystem på den svenska spelmarknaden.

    Slutsatsen är att spelansvarsverktyg fungerar och ger effekt. De kunder som väljer att använda verktygen, och använder dem rätt, spelar mindre riskfyllt. Det var några av konklusionerna från dagens riksdagsseminarium där rapporten ”Effekten av spelansvarsverktygen” presenterades.

    Agneta Börjesson (MP) stod värd för seminariet och inbjudna var bland annat representanter från riksdagen, aktörer inom spelmarknaden och utlandsbaserade spelbolag. Under seminariet gavs möjlighet att resonera kring spelansvar och effekterna av olika spelansvarsverktyg, samt hur man strategiskt kan arbeta med spelansvar framåt.

    –  Rapporten ger rekommendationer för hur Svenska Spel bör fortsätta att utveckla spelansvarsarbetet utifrån den stabila bottenplatta som redan finns, säger Martin Bodensten, Ramböll Management Consulting.

    –  Vi vill bidra till en sundare spelmarknad genom att erbjuda attraktiva spel och tjänster på ett sunt och säkert sätt. Våra kunder ska känna sig trygga och säkra när de spelar hos oss och helt kunna koncentrera sig på spelupplevelsen. Våra verktyg hjälper kunden att själv hålla koll på sitt spelande, framtidens spelansvar behöver vara ännu mer individanpassat, säger Zenita Strandänger, hållbarhetschef Svenska Spel.

    För mer information kontakta:

    Martin Bodensten, Ramböll Management Consulting, tel. 0707-54 94 58

    Zenita Strandänger, Hållbarhetschef Svenska Spel, tel. 070-656 36 31

    Elisabeth Lennhede, Presskontakt Svenska Spel, tel. 070-087 47 49

     

    Forskningsdag om spelberoende och spelproblem

    Idag håller Svenska Spels Forskningsråd en forskningsdag på ämnet spelberoende och spelproblem. Trots att cirka två procent av befokningen bedöms[1] ha spelproblem så uppmärksammas inte frågan, och dess implikationer för samhället, tillräckligt. Både det förebyggande arbetet och vården av drabbade är eftersatt i Sverige.

    Forskningsområdet är ungt men intresset är stort för att synliggöra denna grupp som kan behöva särskild hjälp och stöd. Med hjälp av forskningen kan man identifiera riskfaktorer, hitta nya behandlingsstrategier, och ta fram nya åtgärder med vetenskaplig förankring. Varför man spelar och vilken typ av behandling som passar de olika riskgrupper av spelare är andra viktiga frågor som söker vetenskapliga svar.

    Med detta forskningsnätverk vill Forskningsrådet visa på att det finns ett intresse för, och behov av, forskning i Sverige på spelberoende och spelproblem. Vilken forskning som bedrivs här, hur långt vi har kommit, och vilka behandlingsmetoder vi idag har för spelproblem. För att belysa att frågan om spelproblem är en internationell angelägenhet, har Forskningsrådet även bjudit in internationella talare till Forskningsdagen.

    –       Vi är stolta över att vara med och bidra till att forskning kring hur man förebygger spelberoende går framåt. Forskningen ger oss viktig information i vårt arbete med förebyggande åtgärder för att motverka spelproblem, och Forskningsdagen innebär att vi och andra får ta del av den nya fakta som kommit fram, säger Zenita Strandänger, spelansvar & hållbarhet, Svenska Spel.

    –       Forskningsrådet arbetar långsiktigt med att stödja unga forskare från olika universitet och högskolor. Det är med stor glädje som vi anordnar Forskningsdagen, inte minst för att ta del av vetenskapliga resultat men även för att synliggöra och dela kunskap om forskning inom spelberoende, säger Sara Lindholm, ordförande Svenska Spels Forskningsråd.

    Exempel ur programmet:

    • Funktion av comorbid substans, beteendemässiga och psykiska sjukdomar i etiologi, kurs och återhämtning. David Hodgins, Ph.D.,R.Psych. Professor, Department of Psychology University of Calgary
    • Anhörigstudier. Clara Gumpert, Anders Nilsson, Kristoffer Magnusson.
    • Prevention och Identifikation. Kent Nilsson, Sofia Vadlin, Kristina Sundqvist.
    • Spelansvarsåtgärder. David Forsström


    Fakta

    Forskningsdagen är ett årligt återkommande event där Forskningsrådet sammanför olika vetenskapliga discipliner, medicinska och samhällsvetenskapliga ur ett folkhälsoperspektiv.

     Forskningsrådet är en oberoende referensgrupp som bereder och beslutar om Svenska Spels bidrag till forskning om spelberoende och förebyggande arbete mot spelproblem.

    Genom Forskningsrådet delar vi årligen ut 5 miljoner kronor till forskning om spel och förebyggande insatser mot spelproblem. Första utlysningen skedde våren 2011. Idag stöttar vi totalt tolv projekt på olika högskolor och universitet.

    http://www.can.se/svenska-spels-forskningsrad/

    Här listas samtliga projekt som Svenska Spels forskningsråd har bidragit med medel till (öppnas i pdf).

    [1] Uppgift från Folkhälsomyndighetens prevalensstudie Swelogs 2015: https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/alkohol-narkotika-dopning-tobak-och-spel-andts/spel/swelogs-prevalensstudie-2015/


    För mer information kontakta:

    Zenita Strandänger, Spelansvar & Hållbarhet, tel. 070-656 36 31

    Sara Lindholm, ordförande Svenska Spels Forskningsråd, tel. 070-112 02 98

    Elisabeth Lennhede, presskontakt, tel. 070-087 47 49

    Photos

    Documents

     Spelakademin 2016

     Har den svenska spelbranschen en hållbar framtid?

     Denna fråga och en rad andra är på agendan när spelbranschen med start imorgon onsdag samlas för 25:e året i följd på Svenska Spels Spelakademi i Visby. Under årets tvådagars-program kommer branschen och inbjudna talare diskutera hur vi tillsammans kan skapa en hållbar spelmarknad. Det fullspäckade programmet innehåller även exempel från spelbranschen i Danmark och Finland om olika vägval på en hållbar spelmarknad. Spelansvar, antikorruption, digitalisering, matchfixning, och inte minst den pågående svenska spelutredningen som ska presenteras i mars 2017, är ytterligare viktiga ämnen som kommer debatteras.

     Alexander Bard, Özz Nûjen, Håkan Hallstedt, HC Madsen, Thérèse Liljeqvist, Meg Tiveus, Pia Bergman, och Joakim Palmqvist är bara ett axplock av listan på föreläsare. Moderator för andra året i rad är Catarina Rolfsdotter-Jansson.

     – Spelakademin är ett forum för spelbranschens aktuella ämnen och kunskapsutbyten, och jag ser fram emot två dynamiska dagar med många intressanta diskussioner kring årets tema ”Hur skapar vi tillsammans en hållbar spelmarknad?”, säger Lennart Käll, VD på Svenska Spel.

     Spelakademin livesänds som tidigare på och kan följas på twitter #spelakademin. På sajten finns också ett forum där webbplatsens besökare aktivt kan ta del av och fortsätta diskussionerna efter varje programpunkt.

     Samtliga talare på 2016 års Spelakademi:, Polisöverintendent, Nationella operativa avdelningen, Beredningsenheten, Samordnare illegalt spel, Lotteriinspektionen, Rikssamordnare mot grov ekonomisk brottslighet, Skattemyndigheten, Specialist i gränslandet mellan media, teknik och makroekonomi, Kulturråd finska utbildnings- och kulturdepartementet, Kriminalreporter Sydsvenska Dagbladet, Strategisk produktutvecklare, Svenska Spel, Chef livespel, Svenska Spel, Samordnare Matchfixning, Riksidrottsförbundet, Professor i organisationsetik, Ersta Sköndals högskola., Spelexpert, Verksamhetsledare, Mitt Livs Chans, Kasinochef Casino Cosmopol Malmö, Kasinochef Casino Cosmopol, Stockholm, Fd vd Svenska Spel, styrelseproffs, Generalsekreterare Elitfotboll Dam, Statssekreterare hos Gabriel Wikström, Ordförande Spelberoendes Riksförbund, Psykolog och psykoterapeut, Stödlinjen, Penningautomatföreningen (RAY), Vad har hänt i Finland efter sammanslagningen mellan Veikkaus, Ray och Fintoto?, Generaldirektör Lotteriinspektionen, regeringens spelutredare.
     HC Madsen,
     Adm. direktør/CEO, Danske Spil, Vad har varit bra respektive mindre bra efter liberaliseringen i Danmark? , VD, Svenska Spel

     Key Note Speakers:, föreläsare, författare och visionär, mångfald och integration


     För mer information:
     Monica Medvall, Spelansvar & Hållbarhet, tel. 070-6399090
     Elisabeth Lennhede, Presskontakt, tel 070-087 47 49.

     Photos

     Documents

      Svensk Elitfotboll och Svenska Spel förebygger spelproblem bland fotbollsspelare

      Idrottare tillhör en riskgrupp för att utveckla spelproblem, och män i åldern 18-24 är särskilt utsatta. I morgon onsdag den 7 september startar därför en landsomfattande turné där 32 fotbollsklubbar utbildas i hur spelproblem kan förebyggas. Utbildningen är framtagen i samarbete mellan Svenska Spel, Svensk Elitfotboll och Elitfotboll Dam.

      En rad damallsvenska klubbar har redan börjat genomgå utbildningen med positiv respons och bra diskussioner. Nu är det spelare och ledare i klubbarna i Allsvenskan och Superettans tur.

      Det är Anders Wikström, Svensk Elitfotbolls och Svenska Spels gemensamma resurs mot matchfixing, som håller i utbildningen för att förebygga spelproblem. Första stopp på turnén är Gavlevallen i Gävle. Med start klockan 13:00 får Gefle IF:s spelartrupp en utbildning i hur man känner igen om man, eller andra en ens närhet, har spelproblem samt hur spelproblem i förlängningen kan riskera att leda till matchfixning.

      – Som idrottare, tränare eller ledare tillhör man en riskgrupp för att utveckla spelproblem. Utbildningen för att förebygga spelproblem kan hjälpa dig att känna igen tecken på detta. Du kommer också få veta vilken hjälp som finns att få om du själv, eller någon du känner, har utvecklat ett spelproblem eller riskerar att göra det, säger Anders Wikström, Svensk Elitfotbolls och Svenska Spels gemensamma resurs mot matchfixning.

      – Vi är mycket glada att utbildningen för Damallsvenskans spelare i att förebygga spelproblem redan har tagits emot så positivt av Elitfotboll Dam och spelarna. Nu ser vi fram emot resultaten från utbildningen i Allsvenskan och Superettan. Faller detta väl ut så kan vi eventuellt fortsätta utbildningen inom fotbollen, alla division 1, 2, 3 klubbar och så vidare och inom fler idrotter, säger Zenita Strandänger, Spelansvar & Hållbarhet, Svenska Spel.

      Spelare och ledare i de övriga lagen i Allsvenskan och Superettan kommer att genomgå utbildningen för att förebygga spelproblem fortlöpande under hösten.

      För mer information kontakta:
      Zenita Strandänger
      Spelansvar & Hållbarhet, Svenska Spel
      zenita.strandanger@svenskaspel.se
      Tel. 0101203631

      Svenska Spel visar vägen för en bättre spelupplevelse

      Svenska Spel ligger i absolut framkant när det gäller att verka för sunda spelvanor. Nu särskiljer sig bolaget ytterligare gentemot konkurrenterna genom att införa Spelkoll med tre nyheter som bidrar till en bättre spelupplevelse och kontroll över det egna spelandet. Detta som ett led i Svenska Spels uppdrag att bedriva spelverksamhet på ett ansvarsfullt sätt.

      – Med det nya verktyget Spelpaus 24 kan kunder när som helst pausa nätspel med högre risk under de närmaste 24 timmarna. På så sätt minskar du riskerna under de perioder som innebär högre utsatthet för osunt spelbeteende, säger Zenita Strandänger, CSR-chef på Svenska Spel.

      Svenska Spel erbjuder även Mina Spelvanor för samtliga kunder och som signalerar när ett spelbeteende utvecklas mot att bli mer riskfyllt samt ger möjlighet att testa den det egna spelandet.

      Som ett tredje led för sundare spelvanor kan samtliga kunder även ta del av sin spelhistorik på ett än mer utförligt sätt än tidigare och med utökade jämförelser över tid.

      – Nu tar vi initiativet för ett sunt spelande vidare i tre nivåer och med riktmärket att ytterligare fokusera på spelupplevelse och minska risken för spelberoende. Som kund hos Svenska Spel ska du alltid känna att den bästa upplevelsen går hand i hand med ansvar, avslutar Zenita Strandänger.

      Läs mer om lanseringen av det utökade spelansvaret och Svenska Spels arbete för sunt spelande på svenskaspel.se och Spelkoll.

      För mer Information, kontakta:
      Zenita Strandänger, CSR-chef Svenska Spel, tel 010-120 36 31
      Anette Törnqvist, tf presschef Svenska Spel, tel 070-087 45 90

      Photos

      Documents

       Casino Cosmopol kompromissar inte med spelansvaret

       Under 2014 gjordes 1 119 398 besök på Casino Cosmopols fyra kasinon. Bolagets nettospelintäkter uppgick till 1 159 MSEK, vilket är en nedgång med 0,7 % jämfört med 2013. Under året infördes ett antal nya åtgärder och förbättringar av Casino Cosmopols spelansvar, där den största förändringen är ett betydligt större samarbete mellan Svenska Spel och Casino Cosmopol i spelansvarsfrågorna.

       Besöksantalet har under förra året minskat med drygt 26 000 besök, vilket närmast kan förklaras med att konkurrensen från och marknadsföringen av kasinospel på Internet har ökat drastiskt under året samt ett ständigt förbättrat spelansvarsarbete.
       – Vi bedömer även att vårt allt mer intensiva arbete med spelansvar; samtal, information och samverkan inom koncernen; har en dämpande effekt på besöksfrekvensen. Vi marknadsför oss i allt mindre utsträckning, om man jämför med tidigare år, vilket också spelar roll. Vi strävar efter att våra kasinon ska vara så attraktiva som möjligt, men vi kompromissar inte med spelansvaret, säger Per Jaldung, vd Casino Cosmopol

       Speciellt fokus på unga och gäster med hög besöksfrekvens

       Sedan fem år tillbaka arbetar Casino Cosmopol med proaktiva samtal med yngre, frekventa besökare, som gör fem eller fler besök per månad. Under 2014 utökades detta arbete genom att även fånga upp högfrekventa gäster äldre än 24 år.
       – Syftet med samtalen är att uppmärksamma gästerna på deras besöksfrekvens, stämma av att de har koll på sitt spelande och ge goda råd om vad man bör tänka på för att spelet ska fortsätta vara ett nöje. Utöver dessa samtal pratar kasinopersonalen även med gäster som visar tecken på att spelandet inte längre är ett nöje och, förstås även med gäster som själva tar kontakt och vill prata om sitt spelande, säger Per Jaldung.

       Spelansvarssamtalen är, med få undantag, mycket uppskattade. Under 2014 genomfördes drygt 3 700 samtal av proaktiv karaktär med gäster om deras spelbeteende och besöksfrekvens. Räknar man in antalet samtal som hållits i samband med tecknade av avtal, är det totala antalet samtal 6 323. En ökning med drygt 1 500 samtal jämfört med 2013.

       Frivillig avstängning nu också via Svenska Spel

       Gäster som upplever att spelandet och besöken på kasinot snarare känns som en belastning än ett nöje, kan på frivillig basis begära avstängning eller besöksbegränsning från Casino Cosmopol. Sedan juni månad förra året kan avstängning även ske via Svenska Spels kundservice och kunder hos Svenska Spel kan spärra sig från spel i butik och på svenskaspel.se när de är på något av våra kasinon. Under 2014 tecknades sammanlagt 2 599 avtal om besöksförbud eller begränsning, varav 57 avtal har tecknats via Svenska Spels kundservice.

       Nya tider för avstängning och besöksbegränsning

       I och med att samarbetet med Svenska Spels kundservice infördes, ändrades även tiderna för avtalen, så att de blev koncerngemensamma. Det innebär att den kortaste avtalstiden ändrades från två till tre månader och att avtal som löper tillsvidare och kräver en uppsägning av gästen, nu kan tecknas på lägst 12 eller 36 månader.
       – De allra flesta avtal, oavsett det rör besöksförbud eller begränsning av antal besök per månad, tecknas tills vidare. Att åtgärden är effektiv visar undersökningar vi gör, där 57 % av alla som varit avstängda har varit helt spelfria under perioden. Statistik från stödlinjen visar också på att det vi gör har effekt. Samtalen från kasinobesökare har minskat från 4 % till 1 % av det totala antalet samtal som inkommer till stödlinjen, avslutar Per Jaldung.

       För ytterligare information, kontakta:

       Nina Ehnhage, Informationschef Casino Cosmopol, 010-120 75 42

       Photos

       Documents

        Spelansvarsåtgärder minskar resultatet för Svenska Spel

        Visby 24 april 2014
        Svenska Spel-koncernens rörelseresultat för första kvartalet 2014 blev 1 243 MSEK, en minskning med 6,2 % eller 83 MSEK jämfört med samma period 2013.
        – Minskningen beror på ett flertal spelansvarsåtgärder till exempel, registrerat spel på Vegas, slopandet av rabatt- och bonuserbjudanden, ändrade säljtävlingar, samt en minskad försäljningsvolym på Lotto, säger Lennart Käll, vd på Svenska Spel.

        Nettospelintäkterna minskade med 186 MSEK (-7,5%) jämfört med samma period föregående år, från 2 480 till 2 293 MSEK.

        – De minskade intäkterna är väntade och ett resultat av att vi förstärkt vårt spelansvar. Utvecklingen kommer att fortsätta och synas ännu tydligare i juni då vi utökar kravet på obligatorisk registrering till våra spel i fysisk miljö. Samtidigt minskar vi våra kostnader med 36 MSEK (5%). Flera initiativ pågår parallellt för att ge våra kunder en ännu bättre spelupplevelse inom alla våra kundmöten och våra produktkategorier, tur-, sport- och kasinospel, säger Lennart Käll.

        Svenska Spels imagemätning under det första kvartalet visar att bolaget har starkast imagevärde av alla spelbolag på marknaden. 61 procent av svenska folket är ganska eller mycket positivt inställda, vilket är en ökning med 2 procentenheter jämfört med första kvartalet 2013. 53 procent av Sveriges befolkning anser att Svenska Spel är ledande när det gäller att ta spelansvar på den svenska spelmarknaden.
        Den första svenska professuren för forskning i spelberoende har inrättats vid Lunds universitet. Svenska Spel finansierar professuren med 2,5 miljoner kronor per år under fem år.

        Ett 80-årigt samarbete med svensk fotboll har förlängts med ytterligare sex år. Avtalet är värt drygt 900 miljoner kronor. Svenska Spel fortsätter som huvudsponsor och möjliggör satsningar på bland annat talangutveckling och damfotboll.

        Första kvartalet januari – mars 2014 i korthet:

        – Nettospelintäkterna för koncernen uppgick till 2 293 (2 480) MSEK, en minskning med 7,5%

        – Rörelseresultatet uppgick till 1 243 miljoner kronor (1 326), en minskning med 6,2 %.

        – Resultatet uppgick till 1 258 miljoner kronor (1 341), en minskning med 6,2%.

        – Rörelsemarginalen uppgick till 22,4 (22,8) %.

        Kvartalsrapporten januari – mars 2014 hittar du .

        För mer information, kontakta Marie Loob, Finansdirektör 010-120 3724 eller Olle Axelsson, Kommunikationsdirektör 0708-209000.

        Photos

        Documents