Styrelsenomineringsprocessen

Nominering av styrelseledamöter i de statligt ägda bolagen sker enligt de principer som beskrivs i statens ägarpolicy. Dessa principer ersätter Kodens regler och någon valberedning i Kodens mening finns därför inte.

Enligt statens ägarpolicy gäller istället bland annat följande principer:

  • Nomineringsprocessen för styrelseledamöter drivs och koordineras av Enheten för statligt ägande inom Regeringskansliet
  • En arbetsgrupp analyserar kompetensbehovet utifrån styrelsens sammansättning samt bolagets verksamhet och situation
  • Därefter fastställs eventuellt rekryteringsbehov och rekryteringsarbetet inleds
  • Urvalet av ledamöter kommer från en bred rekryteringsbas
  • Då processen avslutats offentliggörs nomineringarna enligt Kodens bestämmelser.