Revisor

Enligt statens ägarpolicy ligger ansvaret för val av revisor i bolag med statligt ägande alltid hos aktieägaren. Efter förslag från styrelsen fattas det slutliga beslutet av val av revisorer av ägaren på årsstämman.

Revisorns uppgift är att granska bolagets och koncernens finansiella rapportering samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning av bolaget.

Vid årsstämman 2020 utsågs revisionsbolaget Deloitte AB till revisor. Revisionsuppdraget gäller till slutet av den årsstämma som hålls år 2021. Huvudansvarig revisor är auktoriserade revisorn Jonas Ståhlberg.

Härutöver har bolaget en funktion för internrevision som rapporterar direkt till styrelsens revisionsutskott. Denna funktion beskrivs i bolagsstyrningsrapporten i årsredovisningen.