Bolagsordning

Organisationsnummer: 556460-1812

§1 Företagsnamn
Bolagets företagsnamn är AB Svenska Spel.

§2 Styrelsens säte
Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Visby, Gotlands kommun.

§3 Verksamhet
Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att direkt eller indirekt på affärsmässiga grunder anordna spel om pengar och andra vinster med ett värde i pengar samt utöva annan därmed förenlig verksamhet.

§4 Aktiekapital
Bolagets aktiekapital ska vara lägst tvåhundratusen (200 000) kronor och högst åttahundratusen (800 000) kronor.

§5 Antalet aktier
Antalet aktier ska vara lägst tvåtusen (2 000) och högst åttatusen (8 000).

§6 Styrelse och revisorer
Bolagets styrelse ska till den del den utses av bolagsstämman, bestå av lägst tre (3) och högst tio (10) ledamöter utan suppleanter. Bolagsstämman ska utse styrelseordföranden. Om ordföranden lämnar sitt uppdrag under mandattiden ska styrelsen inom sig välja ordförande för tiden intill utgången av den bolagsstämma då ny ordförande väljs av stämman.

Bolaget ska ha en (1) eller två (2) auktoriserade revisorer med eller utan en (1) eller två (2) revisorssuppleanter eller ett (1) registrerat revisionsbolag som revisor.

§7 Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolags­ordningen ska behandlas ska utfärdas tidigast sex (6) veckor och senast fyra (4) veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex (6) veckor och senast tre (3) veckor före stämman.

Kallelse till bolagsstämma ska skickas med post till aktieägaren samt ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Dagens Industri.

§8 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

§9 Riksdagsledamots deltagande i bolagsstämman
Om bolaget har mer än femtio (50) anställda har riksdagsledamot rätt att, efter anmälan till styrelsen, närvara vid bolagsstämma och i anslutning till denna ställa frågor. Anmälan bör vara styrelsen tillhanda en (1) vecka i förväg. Underrättelse om tid och plats för bolags­stämma ska sändas med brev till riksdagens centralkansli i anslutning till utfärdandet av kallelsen till stämman.

§10 Ort för bolagsstämman
Bolagsstämma kan, förutom där styrelsen har sitt säte, hållas i Stockholm eller i Solna.

Antagen på årsstämma den 25 april 2019